15 januari 2015
hisse
Door
hisse

ACTIVITEITENBESLUIT APV DOORSTAAT JURIDISCHE TOETS!

Sinds twee jaar pleit ik voor een Activiteitenbesluit APV om de administratieve en bestuurlijke lasten structureel bij gemeenten te verminderen.

Op 14 januari jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan waaruit ondubbelzinnig volgt dat het vervangen van vergunningen in een APV door meldingen waaraan algemene regels zijn verbonden juridisch houdbaar is.

De zaak ging over het melden van het uitvoeren van uitwegen, waaraan geen voorschriften waren gesteld. B&W konden op een dergelijke melding binnen vier weken reageren.

Op het moment dat B&W op een melding reageerde is er sprake van een besluit. Maar ook als er niet binnen de termijn werd gereageerd is er sprake van een van rechtswege intreden van het rechtsgevolg op dezelfde wijze als in artikel 6.2 Awb voor een andere situatie is voorgeschreven. Deze overweging is door de Afdeling ingegeven uit oogpunt van het streven van een coherent systeem van rechtsbescherming.

Vervolgens overweegt de Afdeling dat een alternatieve rechtsgang denkbaar is:

De Afdeling doelt daarbij op de door de staatsraad advocaat-generaal genoemde meldingenstelsels die worden beheerst door algemene regels en waarbij niet voorzien is in een reactie van enig bestuursorgaan. Denkbaar is een regeling, aldus de Afdeling die blijft binnen het bestek van de uitspraak over uitwegen, volgens welke een uitweg mag worden aangelegd indien wordt voldaan aan de in de regels gestelde voorschriften en daarnaast wordt bepaald dat in de overige gevallen een vergunning dient te worden aangevraagd. De Afdeling is van oordeel dat aan meldingenstelsels met zulke algemene regels uit oogpunt van een coherent systeem van rechtsbescherming minder bezwaren kleven.

In dat geval zou de doelstelling van deregulering van lastenvermindering wel kunnen worden verwezenlijkt, waarbij tevens van belang is dat een meldingenstelsel niet wordt beheerst door het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder e, Wabo. ABRvSt 14 januari 2015, nr. 201303069/1/A3

Dit zijn exact de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit APV dat ik twee jaar geleden heb geïntroduceerd. Daarbij kunnen naar mijn inschatting maximaal ca 80% van alle vergunningen en ontheffingen worden omgezet in een melding onder algemene regels.

Interesse? Vraag vrijblijvend informatie

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:

Reageer