Subsidie

De overheid zet subsidie in als sturingsinstrument op tal van beleidsterreinen. Niet alleen op het gebied van welzijn, zorg en cultuur, maar ook bijvoorbeeld ter stimulering van het milieu of het lokale ondernemersklimaat. Subsidies zijn vaak behoorlijk regeldicht en complex. Er is vaak onvoldoende koppeling tussen het beleid en de subsidie. In tijden van bezuinigingen leidt dat tot problemen. Zowel op het gebied van transparantie, waar gaat het geld naar toe en waarvoor, alsook op het gebied van het verbeteren van de dienstverlening en het terugdringen van regeldruk voor burgers en vrijwilligersorganisaties valt nog veel te winnen. Hoogste tijd dus om de subsidies te voorzien van een helder, gedegen en rechtmatig beleid en juridisch kader.

Reductie van administratieve en bestuurlijke lasten, de ASV
De Vries Juristen heeft in opdracht van de VNG het model opgesteld voor de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Dit model zet sterk in op vereenvoudiging van de procedures. In plaats van wantrouwen en regeldichtheid ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. Dit levert zowel in- als extern niet alleen een forse lastenreductie op, maar draagt ook bij aan helderheid over het beschikbare budget.

Juridisch kader subsidies
In de model-ASV zijn slechts de regels rondom het proces van subsidieverstrekking vastgelegd. Regels over indieningsdata, bevoegdheden en verantwoordingscriteria. De inhoudelijke criteria, of het hoe en waarom/waarvoor subsidies worden verstrekt, zijn natuurlijk per gemeente verschillend. Veelal worden subsidies per begrotingspost versterkt of zijn incidentele van aard. Steeds meer worden er regelingen (deelverordeningen) opgesteld, waarin de inhoudelijke criteria voor de subsidies worden vastgelegd. De deelverordeningen dienen qua stijl, werking en eenvoud te zijn afgestemd op het beleid en op de moederverordeningen, de ASV.

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries heeft veel ervaring op het gebied van het opstellen en wijzigen van (gemeentelijke) regelgeving. Op basis van zijn ervaring en kennis is hij zeer goed in staat om u te ondersteunen bij het proces van het opstellen van een helder juridisch kader onder de subsidies. U kunt denken aan het op maat toepassen van de model-Algemene Subsidie Verordening, het opstellen van deel- of uitvoeringsverordeningen, het leveren van een helpdesk over veel voorkomende subsidievraagstukken als afbouw en bezuinigingen.

Informatie?
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl