Deregulering en lastenverlichting

Staat deregulering ook bij uw gemeente nog hoog op de prioriteitenlijst? Het doel van deregulering is te komen tot kwalitatief betere en meer toegankelij regelgeving. Daarnaast valt er in de praktijk ook veel voordeel te behalen op het gebied van administratieve lastenverlichting door kritisch te kijken naar de uitvoering. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere dienstverlening.

Vermindering regeldruk
In onze visie is deregulering en lastenverlichting meer dan alleen een juridische scan. Om te komen tot vermindering van regeldruk dient te worden gekeken naar de bestaansreden van de regel. De aanpak van Hisse de Vries richt zich op ‘het waarom’ van de regeling: een analyse van nut en noodzaak, van proportionaliteit en van eenvoud. Is er (nog) bestaansgrond voor de regeling en kan het te beschermen belang door eenvoudigere middelen worden gewaarborgd? Deze analyse brengt de administratieve en bestuurlijke lasten, de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijke strijdigheid met andere wet- en regelgeving, zoals de Dienstenrichtlijn, in kaart en leidt tot het schrappen van regels. Deze visie vormde de basis bij het dereguleren van alle VNG-modelverordeningen, die De Vries Juristen, de voorganger van Hisse de Vries in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgevoerd.

Na het in kaart brengen van de dereguleringsadviezen volgt de fase, waarin de voorgestelde veranderingen daadwerkelijk moeten worden doorgevoerd, zowel in de regelgeving als in de processen. Geen gemeente is hetzelfde. Daarom vraagt het wijzigen en opstellen van gemeentelijke regelgeving, of de procesoptimalisatie, om een passende benadering.

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries kan u als geen ander helpen bij:
– het beoordelen van uw (lokale) regelgeving op dereguleringsmogelijkheden;
– het wijzigen van gemeentelijke verordeningen met oog voor en kennis van bestuursrechtelijke en ambtelijke procedures;
– advisering met betrekking tot procesoptimalisatie.

Informatie
Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze juristen, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl.