Gemeenschappelijke regelingen

Participeert uw gemeente ook in zeer veel uiteenlopende gemeenschappelijke regelingen? Veelal gebeurt de deelname aan een gemeenschappelijke regeling vanuit het oogpunt van efficiƫntie en effectiviteit. Hiervan kan echter alleen sprake zijn als de regeling juridisch goed in elkaar zit en actueel wordt gehouden. Bent u het overzicht kwijt en vindt u het lastig de regeling, waarin u participeert, op niveau en actueel te houden? Of bent u voornemens om een gemeenschappelijke regeling op te zetten? Hisse de Vries helpt u hier graag bij.

De inhoud van een gemeenschappelijke regeling kan bijvoorbeeld gaan om de delegatie van bevoegdheden aan het bestuur van een openbaar lichaam, dan wel een gemeenschappelijk orgaan of de opdracht aan een centrumgemeente om een bepaalde gemeentelijke taak uit te voeren. De juridische inbedding van deze samenwerkingsverbanden vereist een gedegen kennis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de toepassing hiervan. Het actueel houden van de regelingen is van groot belang voor de effectiviteit en de kwaliteit van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden en de uitvoering van de opgedragen taken.

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries beschikt over de kennis van en ervaring met de uitvoering van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het kan hierbij gaan om:
– advisering keuze publiekrechtelijke of privaatrechtelijke samenwerking;
– begeleiding bij de keuze van de vorm van een gemeenschappelijke regeling;
– opstellen en actualiseren van gemeenschappelijke regelingen;
– advisering inzake toe- en uittreding;
– mandaat en delegatie.

Hisse de Vries kan daarnaast (een van) uw huidige gemeenschappelijke regelingen op hoofdlijnen beoordelen op actualiteit en juridische merites.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl