Bodem

Hoe moet worden omgegaan met een verontreinigde bodem? Hisse de Vries kan u begeleiden bij een bodemsaneringsprocedure.

De bodem heeft veel functies. Het biedt bijvoorbeeld voedsel, grondstoffen en drinkwater. Ook wordt de ondergrond steeds meer benut, nu de ruimte bovengronds steeds schaarser wordt. De Rijksoverheid wil de bodem duurzaam beheren. Dit betekent dat de kwaliteit van de bodem niet achteruit mag gaan en dat de bodem zijn natuurlijke functies niet verliest. Maar wat te doen met bestaande, al dan niet ernstige, verontreinigingen? Bodemsanering is verplicht als de provincie of gemeente vaststelt dat de verontreiniging ernstig is en sanering met spoed nodig is.

De regelgeving op het gebied van bodemsaneringen wijzigt op dit moment snel. Zo ligt er een wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater bij de Kamer, de Circulaire Bodemsanering 2009 wordt gewijzigd en er wordt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hard gewerkt aan een fundamentele herziening van de Wet bodembescherming per 2015.

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries is nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe regels op het gebied van bodembeleid. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. Deze specifieke kennis kan van groot belang zijn voor gemeenten, andere overheden en particulieren.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl