Externe Veiligheid

“Een LPG-tankstation zo dicht bij een woonhuis: mag dat wel?” Een antwoord op deze vraag wordt gevonden in de regelgeving op het gebied van externe veiligheid.
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over weg, water en spoor of door buisleidingen. Ook de risico’s van het gebruik van luchthavens vallen onder externe veiligheid.

Bevi en Revi
De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid is neergelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Hierin zijn grenswaarden en richtwaarden opgenomen, waaraan het bevoegd gezag in voorkomende gevallen moet toetsen.
Zo moet het bevoegd gezag bij bepaalde ruimtelijke besluiten, zoals een bestemmingsplanwijziging, en bij verlening of wijziging van een milieuvergunning aan zogenaamde Bevi-inrichtingen, nagaan of dit past binnen de grens- en richtwaarden uit het Bevi en de Revi.

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries is goed bekend met de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van externe veiligheid en is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Sinds lange tijd zijn onze juristen direct betrokken bij de beleidsontwikkeling en het opstellen van regelgeving op het gebied van externe veiligheid in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Daarnaast hebben wij diverse gemeenten, maar ook bedrijven (met name LPG-tankstations), geadviseerd bij de vergunningverlening. Hierdoor beschikken wij over de kennis en ervaring die nodig is om u te helpen met uw externe veiligheidsproblemen.

Informatie
Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze juristen, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343-594266, of mailen naar info@hissedevries.nl