Geluidregelgeving

Verkeerslawaai (SWUNG)
De Wet geluidhinder is lange tijd het beoordelingskader geweest voor geluid afkomstig van (spoor)wegen. De afgelopen jaar is duidelijk geworden dat deze wet onvoldoende bescherming biedt tegen de gevolgen van groeiende aantal verkeerdeelnemers. Met de komst van SWUNG (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) vindt een ingrijpende modernisering van geluidbeleid plaats. Belangrijkste doel van het nieuwe geluidregelgeving is het tegengaan van die onbeheerste groei van geluidbelastingen. De nieuwe regels worden geïntegreerd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

Voor de beheersing van de geluidbelastingen introduceert SWUNG geluidproductieplafonds. De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een (spoor)weg maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de (spoor)weg gelegen referentiepunten en moet permanent worden nageleefd. Op de decentraal beheerde wegen blijft vooralsnog de Wet geluidhinder van toepassing. Decentraal beheerde wegen zullen onderdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidregelgeving (SWUNG-2). Wilt u meer weten over de invoering van Swung-1 en welke gevolgen dat kan hebben voor uw organisatie, kijk dan ook op onze website Swungspecialisten.

Industrielawaai
Op basis van de “[download#2]” hebben gemeenten de mogelijkheid om eigen beleid vast te stellen op het gebied van industrielawaai. Gemeenten hebben met gebiedsgericht geluidbeleid een geluidsnorm vastgelegd, die past bij het specifieke karakter en de functie van een gebied binnen de gemeente. Door voortschrijdende inzichten en ruimtelijke ontwikkelingen kan echter de wens ontstaan om deze zones te herontwerpen. Hisse de Vries kan voor u de juridische kaders bepalen, waarbinnen het herontwerpen mogelijk is.

Bouwlawaai
Geluid dat bij grote bouw- en sloopprojecten wordt geproduceerd, valt niet onder nationale regelgeving. Gemeenten, waarbinnen een project plaatsvindt, moeten beoordelen of het geluid, afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten, toelaatbaar is. Om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de circulaire Bouwlawaai 2010 opgesteld. Uitgangspunt van de circulaire is het voorkomen van bouw- en slooplawaai door het toepassen van stille technieken. De Vries Juristen heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de circulaire Bouwlawaai 2010 en kan u derhalve helpen bij de implementatie hiervan in uw gemeentelijke regelgeving.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl