Kernenergie

Gaat Kernenergie nog een grote rol spelen in onze energievoorziening? Die discussie is in 2012 weer actueel geworden. De activiteiten, die op het gebied van kernenergie worden uitgevoerd, dienen via zorgvuldige en transparante procedures tot stand te komen. Daarnaast dienen de aspecten veiligheid en bescherming van het milieu goed uitgewerkt te zijn in de regelgeving, die van toepassing is op dit onderwerp.

Achtergrond
Kernenergie is in Nederland weer volop in discussie geraakt. Voordeel van kernenergie is dat de benodigde reductie van  CO2-uitstoot moet worden gerealiseerd  om minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening. Daarnaast heeft de tsunamieramp in Japan de discussie weer actueel gemaakt.

Desondanks zullen verschillende activiteiten, die op het gebied van kernenergie (nog) worden uitgevoerd, eventueel de bouw van een nieuwe centrale, uitbreiding van de capaciteit, toepassing van een nieuwe brandstof en de ontmanteling van een centrale, kennen een uitgebreide vergunningprocedure met in de meeste gevallen een daaraan voorafgaande m.e.r.-procedure. Vanuit de samenleving wordt aan transparantie en inspraak in deze procedures groot belang gehecht. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de procedures. Hisse de Vries heeft specialisten in huis, die ondersteuning bieden bij deze zorgvuldige voorbereiding en uitvoering.

Hoe kunnen wij u helpen?
Rondom kernenergie, radioactieve stoffen en de straling, die daarvan uitgaat, is een veelheid aan regelgeving ontstaan. Deze regelgeving ziet met name op de bescherming van het milieu en op de veiligheid. Onze adviseurs zijn direct betrokken bij het opstellen en wijzigen van wet- en regelgeving en bieden ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de uitgebreide vergunningprocedure.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoon¬nummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl