Luchtkwaliteit

De luchtproblematiek staat in Nederland volop in de belangstelling. Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt, in samenwerking met andere overheden, gewerkt aan diverse beleidsdocumenten, ter ondersteuning van de uitvoering van het luchtbeleid in ons land. Het thema luchtverontreiniging met daaraan gekoppeld de maatregelen ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ en de ‘handel in emissierechten’ staan hierbij centraal. De Vries Juristen treedt op dit onderwerp vaak als partner op van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging is de vervuiling van de atmosfeer met schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden, ammoniak en fijn stof. De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn transport (weg- en luchtverkeer), bedrijven (energiecentrales, raffinaderijen) en consumenten (cv-ketels, verf). Effectiefgerichte maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn nodig om de gezondheid van de mens te beschermen en de klimaatveranderingen tegen te gaan. Twee belangrijke maatregelen van de overheid zijn het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het systeem van handel in emissierechten.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, regionale en lokale overheden om de luchtverontreiniging te verminderen en de kwaliteit van de lucht te verbeteren. De rijksoverheid stimuleert onder meer het gebruik van schone brandstoffen en gemeenten nemen lokale maatregelen (o.a. instellen van milieuzones, bescherming van luchtkwaliteit rondom industrieterreinen).

Handel in emissierechten
Het systeem van handel in emissierechten heeft ten doel om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatverandering te beperken. Een emissierecht vertegenwoordigt één ton CO2-uitstoot. Na afloop van elk kalenderjaar moet het emitterende bedrijf evenveel rechten inleveren als de hoeveelheid emissies die hij gedurende dat jaar heeft veroorzaakt. Deze emissierechten kunnen via kosteloze toewijzing zijn verkregen of zijn gekocht op een veiling of op de markt. Het systeem leidt tot een vermindering van de uitstoot op de meest kostenefficiënte manier.

Hoe kunnen wij u helpen?
De Vries Juristen is vaak betrokken bij het opstellen van wet- en regelgeving door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierdoor zijn we op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond het onderwerp luchtkwaliteit. Dit stelt ons in staat om u te helpen het onderwerp luchtkwaliteit te integreren in uw milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij beantwoorden uw vragen en begeleiden en ondersteunen u bij alle ontwikkelingen, die op dit turbulente beleidsterrein spelen.

Informatie
Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze juristen, dan kunt u bellen naar De Vries Juristen, telefoonnummer 0348-712455, of mailen naar info@devriesjuristen.nl