natuurbeschermingswet


De Natuurbeschermingswet regelt in het bijzonder de bescherming van gebieden, terwijl in de Flora- en faunawet de soortenbescherming centraal staat. Nederland is partij bij internationale verdragen op het terrein van het natuurbeheer. De Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn hebben een grote invloed op de Nederlandse regelgeving en de praktijk.

Natuurbeschermingswet

In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Samen met de Flora- en faunawet is hiermee de Europeesrechtelijke gebieds- en soortbescherming geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast zijn door de Europese Commissie begin 2007 alle nationale aangewezen Habitatrichtlijngebieden door de minister van Landbouw ter inzage gelegd. Alle ruimtelijke activiteiten, projecten en plannen binnen deze gebieden dienen aan de natuurwetgeving te worden getoetst. Dit houdt specifiek in dat een verplichting bestaat om, bij voorgenomen (ruimtelijke) activiteiten, onderzoek te verrichten naar het al dan niet voorkomen van en de potentiële gevolgen voor beschermde planten en dieren. Uiteindelijk leidt dit tot een beoordeling of een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, dan wel een vergunning in op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is.

Hoe kunnen wij u helpen?

De Vries Juristen kan voor u projecten op de planologische rails zetten, inhoudelijk adviseren en de procedure bewaken. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het vaststellen of, en zo ja, welke ontheffingen en vergunningen in het kader van het natuurbeschermingsrecht nodig zijn. In dit kader kunnen wij u ook bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures

Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze juristen, dan kunt u bellen naar De Vries Juristen, telefoonnummer 0348-712455, of mailen naar info@devriesjuristen.nl