Ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening is de grondslag voor het planologisch beleid in Nederland. Snel veranderende wetgeving en de invloed van jurisprudentie maakt dit tot een complex beleidsveld. Juridische ondersteuning van ervaren en deskundige adviseurs is in dan ook meer dan welkom.

Wet ruimtelijke ordening
In diverse ruimtelijke plannen van het Rijk, provincies en gemeenten is beschreven hoe Nederland nu en in de toekomst ruimtelijk moet worden geordend. De hieraan ten grondslag liggende wetgeving is de Wet ruimtelijke ordening. Deze wet bevat de spelregels voor het verankeren van het ruimtelijk beleid. De wetgeving op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht is aan veel verandering onderhevig en jurisprudentie vormt een zeer belangrijk onderdeel in het toepassen hiervan.

Vele tegenstrijdige belangen moeten worden samengebracht. Nieuwe woningbouwplannen beperken agrarische ontwikkelingen en de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt beperkt. Natuurgebieden kennen daarnaast hun eigen randvoorwaarden en bouwactiviteiten mogen niet strijdig zijn met de verstoring van beschermde planten en dieren. Wie heeft hier nog zicht op? Kom eens praten met Hisse de Vries?

Hoe kan ik u helpen?
Op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht kunt u mij benaderen voor:
– ondersteuning bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bijbehorende (plan-)voorschriften;
– leggen van verbanden en het aangeven van de ontwikkelingen op aanverwante deelgebieden, zoals: Geluid, Luchtkwaliteit, Externe veiligheid, Bodem(-kwaliteit), Ontgrondingen.

– juridisch advies inzake bezwaar- en beroepsprocedures en het voeren van deze procedures.

– vraagstukken met betrekking tot planschade

Hisse de Vries heeft ruime ervaring op het gebied van de ruimtelijke ordening opgedaan. Hij is voortdurend betrokken bij de ontwikkeling van regelgeving en adviseren regelmatig gemeenten en andere overheden op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoon¬nummer 0343 – 594266, 06-24352136 of mailen naar info@hissedevries.nl