Waterstaatsrecht

Water komt in vele gedaanten aan de orde in de juridische regelgeving. Overheden worden door gewijzigde natuurlijke omstandigheden, zoals klimaatverandering en bodemdaling, steeds vaker voor bijzondere situaties gesteld. Denk aan complexe aansprakelijkheidsvraagstukken bij verzakkingen van een dijk door langdurige droogte in de zomer of aan het creëren van extra bergingscapaciteit ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst. Hierbij spelen vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de toepassing van de Waterwet, de Keur, handhaving en aansprakelijkheid, neem dan gerust contact met ons op.

Integraal waterbeheer
Waterregelgeving kent vele aspecten: vergunningverlening, ruimtelijke ordening, zuiveringsbeheer, waterbodem en milieu. Complicerend is het principe van ‘integraal waterbeheer’. Dit betekent dat de regelgeving, sturing en controle op het gebied van water gericht moet zijn op alle aspecten van het watersysteem in onderlinge samenhang: zowel oppervlaktewater, grondwater, waterkeringen en technische infrastructuur, maar ook flora en fauna. Bovendien moeten overheden als gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat steeds meer samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen.

In de watervergunning worden de zes verschillende vergunningstelsels samengevoegd tot één vergunning. Bij samenloop wordt de vergunning verleend door één bevoegd gezag, welke moet toezien op de integrale belangenafweging van de wateraspecten. In de nabije toekomst kan een dergelijke vergunningaanvraag worden ingediend bij het Omgevingloket Online (OLO).

Hoe kunnen wij u helpen?
Hisse de Vries heeft ruime specifieke ervaring en is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond het onderwerp water. Dit stelt hem in staat u te helpen de diverse vraagstukken op het gebied van water te integreren in uw milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl