15 maart 2014
hisse
Door
hisse

Besluiten vaststellen, planologische besluiten elektronisch vastleggen of vaststellen en besluiten bekend maken. Hoe zit het nou?

Besluiten vaststellen, planologische besluiten elektronisch vastleggen of vaststellen en besluiten bekend maken. Hoe zit het nou?

Overheidsbesluiten worden in de regel collegiaal vastgesteld tijdens de wekelijkse vergaderingen. Voor gemeente is de bevoegdheid om besluiten vast te stellen gebaseerd op de Gemeentewet. Op het moment van vaststelling heeft nog niemand, behalve de aanwezigen, daar kennis van kunnen nemen. Een besluit moet worden bekendgemaakt. Dat is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Bij de bekendmaking treden rechtsgevolgen in, bijvoorbeeld om bezwaar of beroep in te dienen.

Met de invoering van de Wro in 2008 is de communicatie over ruimtelijke plannen en andere ruimtelijke besluiten vergaand gemoderniseerd en verbeterd. Onderdeel daarvan is dat niet de papieren versie maar – na een overgangsperiode – juist de digitale versie juridisch bindend zal zijn. Op 21 april 2008 zijn in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalingen opgenomen over digitale verplichtingen met betrekking tot ruimtelijke besluiten alsmede bepalingen die verband houden met de digitale eisen die worden gesteld aan ruimtelijke plannen. De bepalingen moeten leiden tot betere informatievoorziening  over bestemmingsplannen. Het Bro is op het onderdeel elektronische vastlegging laatstelijk gewijzigd op 27 juli 2012, waardoor er nu sprake is van elektronische vaststelling. De overgangsperiode tussen bindendheid van de papieren versie en de digitale versie liep tot 1 januari 2010. Voor ontwerpplannen die na 1 januari 2010 ter inzage zijn gelegd is de digitale versie bindend.

Ruimtelijke plannen en ruimtelijke besluiten die onder het Bro vallen, moeten digitaal toegankelijk zijn, ergo indien de digitale beschikbare besluiten verschillen van de papieren versie is de digitale versie dus bindend. Het Bro van 2008 had het over digitale vastlegging en in die vorm vastgestelde besluiten. Het Bro van 2012 heeft het over digitaal vastgestelde besluiten.

Digitaal toegankelijk maken betekent ook digitaal bekend zijn. Hoe verhoudt zich dit met de verplichte formele bekendmaking op grond van de Awb?

Willem Sloots en Hisse de Vries hebben hiernaar onderzoek gedaan en veel jurisprudentie erop nagelezen.

Onze bevindingen hebben wij in een artikel neergelegd dat in het tweede nummer van PRO van dit jaar  op 16 april 2014, uitgave Sdu zal worden gepubliceerd.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer