Wet Bibob

De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur) moet voorkomen dat overheidsinstellingen onbedoeld hun medewerking verlenen aan criminele activiteiten door het verlenen van vergunningen, het geven van subsidies of het verlenen van een overheidsopdracht door middel van een aanbesteding.

De Wet Bibob geeft gemeenten de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken, indien ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut.
Gemeenten mogen de Wet Bibob alleen toepassen als reguliere wet- of regelgeving onvoldoende aanknopingspunten bieden om een aanvraag te weigeren of in trekken. Hoe de gemeente omgaat met de in de Wet Bibob verleende intrekkings- en wijzigingsbevoegdheden dient in een beleidsnotitie te worden vastgelegd.

Hoe kunnen wij u helpen?
Heeft u als overheidsinstelling behoefte aan praktische ondersteuning en advisering op maat bij de uitvoering of implementatie van de Wet Bibob? Of krijgt u als ondernemer te maken met de Wet Bibob en wilt u advies over een juiste aanpak of juridische bijstand in een bezwaar- of beroepsprocedure? Hisse de Vries staat voor u klaar.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl