4 juli 2012
hisse
Door
hisse

Bouwbesluit 2012 en bouwlawaai: hebben gemeenten nog iets te kiezen?

In Nederland is het beperken van geluidhinder strak geregeld. Zo beschermen de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit de burger tegen geluidhinder van verkeer en van inrichtingen. Daarentegen was voor geluidsoverlast door bouwactiviteiten eigenlijk weinig dwingend voorgeschreven. Alleen het gebruik van mobiele puinbrekers kon niet ongelimiteerd plaatsvinden.

Hoe verder omgegaan moest worden met bouwlawaai, was doorgaans een zaak van de gemeente. Meestal was in de APV een algemene bepaling opgenomen ter voorkoming van geluidhinder voor omwonenden door het gebruik van apparaten of het verrichten van handelingen. Onder deze brede omschrijving vielen ook alle soorten bouwwerkzaamheden. De gemeente had de mogelijkheid om ontheffing van de APV te verlenen, voor bijvoorbeeld een bouwactiviteit. Over de wijze waarop de gemeente van die bevoegdheid gebruik kon maken, heeft de Minister van VROM de Circulaire bouwlawaai 1991 uitgebracht. Deze is later vervangen door de Circulaire bouwlawaai 2010. Deze circulaires waren echter niet meer dan een advies. De gemeente kon daar van afwijken, al zal de gemeente in de praktijk het eigen beoordelingskader voor bouwlawaai wel moeten kunnen onderbouwen.

Vanaf 1 april 2012 is deze vrijheid drastisch ingeperkt. In het Bouwbesluit 2012 is namelijk een beoordelingskader voor bouwlawaai opgenomen en gemeenten zijn verplicht dit kader te hanteren. Het Bouwbesluit 2012 geeft aan op welke dagen en tijden bouw- of sloopwerkzaamheden uitgevoerd mogen worden die een geluidniveau van meer dan 60 dB(A) op de gevel veroorzaken. Daarnaast is bepaald gedurende hoeveel dagen de werkzaamheden een bepaalde dagwaarde mogen veroorzaken; in een tabel is per dagwaarde een maximale blootstellingsduur in dagen opgenomen. Hoe meer geluid de bouw- en sloopactiviteiten veroorzaken, hoe kleiner het aantal dagen is dat die activiteiten mogen worden uitgevoerd. Er zijn 50 dagen beschikbaar voor een activiteit die een geluidniveau veroorzaakt van meer dan 60 dB(A). Binnen die 50 dagen zijn een beperkt aantal dagen beschikbaar voor activiteiten die een geluidniveau hoger dan 65 dB(A) veroorzaken. Zo mag gedurende maximaal 15 dagen een dagwaarde tussen de 70 en 75 dB(A) worden veroorzaakt. De dagwaarde mag niet hoger zijn dan 80 dB(A). Deze systematiek was ook al opgenomen in de Circulaire bouwlawaai 2010.

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is dus voor gemeenten en aannemers in heel Nederland duidelijk wat het kader voor bouwlawaai is. Voor de gemeente heeft dit ook gevolgen voor de wijze waarop in de praktijk met bouwlawaai wordt omgegaan. Voorheen gold een algemeen verbod in de APV met een ontheffingsmogelijkheid. Zonder ontheffing was een activiteit met een geluidniveau boven 60 dB(A) niet toegestaan. Een aannemer trad dan vaak van tevoren in overleg met de gemeente over de vereiste ontheffing en de daarbij geldende voorwaarden. In het Bouwbesluit 2012 gelden echter algemene regels voor bouwlawaai. Zolang de aannemer zorgt dat hij aan de dagwaarden en maximale blootstellingsduur voldoet, hoeft hij bij de gemeente niets te melden over bouwlawaai. De gemeente zal wel toe moeten zien op het naleven van het Bouwbesluit bij iedere bouwactiviteit. Voor de gemeente is dus van belang dat bijvoorbeeld bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, ook aandacht wordt besteed aan de te verwachten geluidniveaus en de eventuele noodzaak om toezicht te houden.

Het Bouwbesluit 2012 neemt niet alle ruimte voor gemeenten weg. Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van algemene normen. Er kan toegestaan worden dat bouw- en sloopactiviteiten op andere tijdstippen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in het weekend of in de nacht. Daarnaast kan worden toegestaan dat de maximale blootstellingsduur in dagen voor een bepaald geluidniveau wordt overschreden of dat dagwaarden hoger dan 80 dB(A) zijn toegestaan. Als voorwaarde voor werkzaamheden in de avond, nacht, het weekend of op feestdagen is gesteld dat de akoestisch best beschikbare technieken en de meest gunstige werkwijze worden toegepast. Per geval zal bekeken moeten worden wat hieronder verstaan wordt. De betrokken aannemer en de omwonenden hebben daar natuurlijk ook ideeën over.
De gemeente heeft met de ontheffingsbevoegdheid dus de ruimte om een eigen beleid omtrent bouwlawaai op te zetten voor de bijzondere situaties die een maatwerkoplossing vragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met L.P. (Léon) de Wit via l.de.wit@devriesjuristen.nl.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer