16 mei 2021
Door
hisse

In company cursus Omzetten gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan

RUBRIEK: Bestuursrecht
13 mei 2016
Door
hisse

Bewijslast permanente bewoning recreatiewoning.

Het kan nog wel eens lastig zijn om te bewijzen dat een recreatiewoning permanent wordt bewoond. Dat ervoer ook de gemeente Groesbeek toen zij iemand aanschreven om binnen drie maanden de ‘permanente bewoning’ van zijn recreatiewoning te staken. Er was een dwangsom opgelegd van € 25.000 ineens. De beste man was het hier niet mee […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
25 december 2015
Door
hisse

De melding en haar rechtsgevolg.

Er bestaat nog steeds ongewisheid over de rechtsgevolgen van een reactie van het bevoegd gezag op een melding. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hier dan ook jarenlang voeding aan gegeven. Volgens mij is die duidelijkheid er nu wel, maar het bevoegd gezag is hier nog lang niet altijd in de uitvoering […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
26 november 2015
Door
hisse

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is?

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is? Je zet hem ernaast! Toegestaan? Nee, de gemeente mag spoedeisende bestuursdwang toepassen en een boete opleggen! In meerdere gemeenten  wordt huishoudelijk afval in vuilniszakken verzameld in een ondergrondse container. In de APV is bepaald dat huishoudelijk afval uitsluitend in plastic vuilniszakken in ondergrondse containers moeten […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
25 augustus 2015
Door
hisse

Voorlopige emissiefactoren ammoniak bij proefstallen en de Nbw-vergunning.

Onzekerheden bij bijzondere en voorlopige emissiefactoren voor proefstallen zijn geen belemmering voor het verlenen van een Nbw-vergunning. De Raad van State heeft op 19 augustus jl. een voor veehouders belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het vaststellen van emissiefactoren bij proefstallen. Veehouders investeren en vernieuwen hun stallen. In die stallen worden in de regel de […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
29 mei 2015
Door
hisse

Meitellingen en Rav-codering bij vergunning Natuurbeschermingswet.

  De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft in een korte periode drie uitspraken met betrekking tot ammoniakemissie bij bedrijfsuitbreiding gedaan die van belang zijn voor vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. De Voorzitter van de Afdeling heeft tijdens een voorlopige voorziening met betrekking tot ammoniakemissie bij beweiding en mestuitrijden van 1 mei […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
17 mei 2015
Door
hisse

omzeilen Wet plattelandswoningen

Gemeenten kunnen de Wet plattelandswoningen niet op hun gemeente van toepassing verklaren. De gemeente Wijchen heeft in 2013 een Beleidsnota Plattelandswoningen vastgesteld. In het kader van het borgen van een goed woon- en leefklimaat heeft de gemeente gekozen om de wettelijke normen met betrekking tot geur en geluid van toepassing te verklaren op alle burgerwoningen in het […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
7 maart 2015
Door
hisse

Gaat Omgevingswet maatwerk op milieuaspecten door lagere overheid toestaan?

De voorbeelden op de beleidsmiddag van de CommissieMER over de rol van gezondheid in planvorming en m.e.r. waren overduidelijk. De roep om maatwerk te kunnen regelen was niet minder sterk. Ook de bevoegdheid om bij vergunningverlening de achtergrondbelasting te kunnen laten meewegen werd veel gehoord. Als voorbeeld werd genoemd de Wet geurhinder en veehouderij en […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
13 februari 2015
Door
hisse

Kan een veehouderij nog uitbreiden? JA.

De natuur zit de veehouders continu op de hielen. Het lijkt wel of uitbreiding van veehouderijen nagenoeg niet meer mogelijk is nu nagenoeg elke uitbreiding wijziging meebrengt in de ammoniakemissie en daardoor ammoniak gevoelige habitats (kunnen) aantasten. In de afgelopen jaren heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vele besluiten van diverse provincies […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
14 november 2014
Door
hisse

Mestkrakers, een nieuwe ontwikkeling naar duurzaam landbouw?!

In de veeteelt zijn de mestkrakers als middel om tot duurzame landbouw te komen in opkomst. Het uitgangspunt daarbij is dat met behulp van een mestkraker de aanwezige ammonium uit de mest wordt gehaald, dit wordt omgezet naar ammoniak en deze ammoniak, naast de ammoniak die in de stal zelf is ontstaan, door een luchtwasser […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN: