9 oktober 2011
hisse
Door
hisse

D-Date voor nieuwe bestemmingsplannen: 1 juli 2013!

Voor 1 juli 2013 moeten alle oude bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en moeten er plannen liggen voor gebieden binnen de bebouwde kom: bent u al voorbereid?

Wet ruimtelijke ordening
Onder het regime van de oude Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) bestond er al een plicht het bestemmingsplan elke tien jaar te herzien. Onder het regime van de (intussen al niet meer zo) nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft deze plicht een extra dimensie gekregen. Indien de gemeente niet voor het verstrijken van de termijn een plan heeft vastgesteld, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van leges met betrekking tot het bestemmingsplan. Tevens dient een overschrijding van de termijn publiekelijk bekend te worden gemaakt. Er kan nog wel aan het plan worden getoetst.
Met name het niet kunnen vragen van leges voor geleverde diensten is, zeker in tijden van krapte en bezuinigingen, een grote aderlating.

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
Hoe zit het ook alweer precies? Op 1 juli 2008 is de Wro in werking getreden met daarin de verplichting om alle bestemmingsplannen elke tien jaar te actualiseren of het plan met tien jaar te verlengen. Tevens geldt de verplichting om voor het gehele grondgebied van de gemeente een plan vast te stellen. Indien deze verplichtingen direct in werking waren getreden, had dit tot gevolg gehad dat gemeenten hals over kop meerdere bestemmingsplannen in procedure hadden moeten brengen. Hier is door de wetgever gelukkig rekening mee gehouden in het overgangsrecht. In de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening is bepaald, dat (1) voor die delen van de bebouwde kom, waar nog geen geldend plan is, nieuwe plannen moeten worden vastgesteld binnen een termijn van vijf jaar na inwerkingtreding van de Wro, en (2) plannen, die bij inwerkingtreding van de Wro ten minste vijf jaar oud zijn, binnen een termijn van vijf jaar na inwerkingtreding van de Wro moeten worden geactualiseerd. Vijf jaar na inwerkingtreding van de Wro: 1 juli 2013!
Niet voldoen aan deze verplichting heeft zoals gezegd de nodige consequenties.

Nieuwe ontwikkelingen en oude plannen
Het spreekwoordelijke zwaard van Damocles mag dan mogelijk een verhoogde werkdruk tot gevolg hebben, het biedt echter wel degelijk mogelijkheden. Hoe zit het met uw gemeente? Misschien leent een bepaald gebied, waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, zich voor een beheersverordening. Of bent u bezig met uw detailhandelsbeleid: sluit de uitwerking hiervan in het bestemmingsplan aan op de eisen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn? Hoe zit het met plannen, of delen van plannen, die door de rechter vernietigd zijn? De deadline van 1 juli 2013 is een goede reden om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en oude plannen op orde te brengen.

Al met al, een goede reden om deze blog te blijven volgen. De Vries Juristen zal middels deze blog enkele onderwerpen behandelen, die misschien van pas komen voor D-Date!

RUBRIEK: Bestuursrecht

Reageer