25 oktober 2011
hisse
Door
hisse

De nieuwe Omgevingswet een utopie?

In Den Haag wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Omgevingswet. Deze wet moet een einde maken aan een aantal bestaande problemen:

– er zijn momenteel veel te veel milieuwetten (circa 60), -besluiten (zo’n 100) en -regelingen (honderden);

– het (lokale) bestuur heeft op dit moment nauwelijks afwegingsruimte wanneer verschillende sectorale milieuregels bij een project of gebiedsontwikkeling van toepassing zijn. Maatwerk wordt hierdoor onmogelijk gemaakt;

– de huidige besluitvormingsprocedures zijn erg lang en brengen hoge kosten met zich mee.

Minister Schultz van Haegen wil met de Omgevingswet de wettelijke kaders voor de leefomgeving inzichtelijker maken en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar maken. Bij beleidsbrief van 28 juni 2011 heeft zij de Tweede Kamer over haar plannen geïnformeerd. Het is de bedoeling dat met de nieuwe Omgevingswet de besluitvorming in het fysieke domein versneld en verbeterd wordt, plannen en toetsingskaders worden geïntegreerd, de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot en de verschillende (voorbereidende) onderzoeken die nodig zijn doelmatiger worden uitgevoerd.

Vraag is of burgers, ondernemers en overheden wel op deze nieuwe Omgevingswet zitten te wachten. Enerzijds klinken de ambitieuze doelstellingen wellicht als muziek in de oren, anderzijds vallen er vraagtekens te plaatsen bij het realistisch gehalte van de plannen en met name ook de planning. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet al in 2013 in werking treedt. Dat lijkt wel erg kort dag om een fundamentele herziening goed vorm te geven. Inmiddels hebben de VNG en het IPO ook hun zorgen richting minister Schultz van Haegen geuit (bij brief d.d. 6 september 2011). Zij wijzen erop dat het om een zeer belangrijke en ingrijpende wet gaat met een juridisch uiterst complexe materie. Wil men in de praktijk ook daadwerkelijk de beoogde doelstellingen kunnen behalen, dan zal de concrete wettekst zeer zorgvuldig moeten worden vastgesteld. Daarbij dienen ook meer dan voldoende inspraakmogelijkheden te zijn voor betrokken overheden en andere organisaties.

Wij kunnen ons de zorgen van de VNG en het IPO voorstellen. Het is onze ervaring dat vele lagere overheden nog steeds niet geheel zijn ingespeeld op de Wabo. De Wro is ingrijpend gewijzigd waardoor de gemeenten voor 1 juli 2013 al hun oude bestemmingsplannen moeten hebben herzien, er is een nieuwe Waterwet en de  Crisis- en Herstelwet is geïntroduceerd. De nieuwe wet geeft een grote ambitie aan. Bij een grote ambitie hoort draagvlak en realistische planning, waarbij de lat overigens naar onze mening best hoog mag komen te liggen, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee onze wetgeving in de regel doordrenkt is.

Wilt u weten wat de mogelijke consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor uw organisatie zijn? De Vries Juristen kan u daarbij helpen. Ook zijn wij zeer geïnteresseerd in uw ideeën over de nieuwe Omgevingswet.

RUBRIEK: Bestuursrecht

Reageer