Juridisch advies

Hisse de Vries is uw specialist op het gebied van zowel het algemeen als het bijzonder bestuursrecht. Denk aan de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Wet milieubeheer en de Drank- en horecawet. Ons juridisch advies kan betrekking hebben op het ontwerpen van beleid, uitvoering van juridische procedures en toezicht en handhaving.

Opstellen van beleid
Juridische vragen worden verwerkt tot gestructureerde beleidsvoorstellen en conceptregelingen (verordeningen). De aanpak en de oplossing van uw juridische vraag wordt integraal opgepakt. Waar mogelijk worden in de voorstellen verschillende alternatieven uitgewerkt. Dit draagt bij aan het kunnen maken van een heldere afweging tussen de verschillende, uitgewerkte keuzes.

Juridische kwaliteitszorg
Het is van belang dat beleidstukken worden beoordeeld op consistentie, bestuurlijke integratie en kwalitatieve randvoorwaarden en uitgangspunten. Hisse de Vries stelt voor u preadviezen op en doet verbetervoorstellen ten aanzien van uw juridische documenten. Daarnaast signaleert hij voor uw organisatie de van belang zijnde juridische en beleidsmatig relevante ontwikkelingen.

Voeren van juridische procedures
Het bieden van maatwerk bij onder meer vergunningverlening is standaard. Hierbij kan het gaan om ondersteuning in complexe vergunningaanvragen. Juridische en technische deskundigheid gaan hier samen. Hisse de Vries verstaat de technische taal en weet hier professioneel mee om te gaan. Alle relevante aspecten kunnen hierdoor worden meegenomen bij het uit te brengen advies. Maatwerk houdt bij hem niet op bij een juridisch zorgvuldig opgesteld besluit. Maatwerk is voor Hisse de Vries ook luisteren naar alle partijen om vast te kunnen stellen welk besluit voor alle partijen het meest wenselijk is.

Toezicht en handhaving
De dienstverlening op het gebied van toezicht en handhaving bestaat onder meer uit het toetsen van handhavingbesluiten. Integrale handhaving is met de komst van de Wabo steeds belangrijker geworden.

Informatie
Wilt u meer weten over bovenstaande dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoon¬nummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl.