Opstellen regelgeving

Het opstellen van wet- en regelgeving is een specialisme op zich. Goede wet- en regelgeving voorkomen interpretatieverschillen en bevorderen de rechtszekerheid. Er zijn veel aspecten, waaraan bij het opstellen van wet- en regelgeving moet worden gedacht. Hisse de Vries helpt u graag bij het opstellen hiervan.

Wet- en regelgeving dienen eenvoudig, duidelijk en toegankelijk te zijn. Onbekendheid of onduidelijkheid van regelgeving leidt er toe dat deze niet wordt nageleefd. Daarnaast is met name de kwaliteit van de regelgeving van belang. Met kwaliteit wil ik zeggen dat de regelgeving voldoet aan de eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit voorkomt interpretatieverschillen en voorkomt onnodige procedures.

Hoe kan ik u helpen?
Met mijn ervaring heb ik een scherp inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen ontwikkeld en heb ik het geduld om een wetgevingsproces tot een goed einde te brengen. Uiteraard vormen de aanwijzingen voor (de)centrale regelgeving het uitgangspunt.

Ik kan u ondersteunen bij de volgende specifieke diensten:
– implementeren van Europese regels (richtlijnen) in nationale regelgeving;
– opstellen of toetsen van wet- en regelgeving;
– snoeien in regels, vermindering van regeldruk en administratieve lasten;
– opstellen van beleidsregels, circulaires, leidraden, handreikingen en convenanten;
– evaluatie van wet- en regelgeving;
– doorvertaling van nationale regelgeving in gemeentelijke en provinciale verordeningen.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594 266, of mailen naar info@hissedevries.nl.