19 december 2011
hisse
Door
hisse

Einde van de bouwverordening nabij?

Naar verwachting treedt op 1 april 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking. Hiermee is het begin ingezet tot het volledig afschaffen van de gemeentelijke bouwverordening. Naast de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit zal nog dit jaar een wetswijziging in procedure komen die tot het geheel vervallen van de figuur bouwverordening leidt.

Het Bouwbesluit
Het nieuwe Bouwbesluit beoogt duidelijkheid te scheppen in regelgeving die tot nu toe in allerlei verschillende regelingen zijn opgenomen, namelijk het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, de gemeentelijke bouwverordeningen en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Ook worden in het nieuwe besluit Europese voorschriften en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen meegenomen. Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

De relatie met de bouwverordening
In het nieuwe Bouwbesluit  zijn diverse bepalingen opgenomen die betrekking hebben op onderwerpen die nu nog door de bouwverordening worden geregeld. Deze artikelen vervallen van rechtswege wanneer het nieuwe Bouwbesluit in werking treedt. Vooralsnog blijven gemeenten wettelijk verplicht om een bouwverordening te hebben. Artikel 8 van de Woningwet geeft aan welke onderwerpen in een bouwverordening geregeld moeten en mogen worden. Door een gelijk met het nieuwe Bouwbesluit in werking tredende wijziging van de Woningwet (Stb. 2009, 324 en Stb. 2010, 87) wordt dat aantal onderwerpen gehalveerd en mogen in de bouwverordeningen nog slechts voorschriften worden opgenomen over de volgende drie onderwerpen:
– Stedenbouwkundige voorschriften;
– Voorschriften inzake het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem;
– Procedurele welstandsvoorschriften.
Er mogen in de gemeentelijke bouwverordeningen derhalve geen voorschriften meer over gebruik en sloop worden opgenomen. Doordat de Woningwet een limitatieve opsomming geeft van de onderwerpen die in de bouwverordening geregeld moeten en mogen worden, biedt het wettelijk kader gemeenten geen mogelijkheid om in de bouwverordening een gemeentelijke kop op de voorschriften van het Bouwbesluit te zetten. Probeert een gemeente dit toch, dan zullen deze bepalingen door de rechter onverbindend verklaard worden.

Zoals ook hierboven al is aangegeven dient dit alles te leiden tot de uiteindelijke afschaffing van de bouwverordening.
Dit voornemen heeft de instemming van de VNG. De ontwikkelingen passen in de lijn van het kabinet die reeds 10 jaar geleden is ingezet om tot een landelijke uniformering van procedurele en technische bouwvoorschriften te komen. Voor de figuur ‘gemeentelijke bouwverordening’ is daarbinnen geen plaats meer. Waar op vele andere rechtsgebieden de laatste jaren duidelijk sprake is van een verregaande decentralisatie, valt op het gebied van de bouwregelgeving een duidelijke omgekeerde beweging te zien. Goede zaak, of is lokale afweging ook ten aanzien van het bouwen erg belangrijk?

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer