27 februari 2014
hisse
Door
hisse

Evenementen in het buitengebied, regel het!

Evenementen vinden niet alleen plaats binnen de bebouwde kom in het centrum van een kern, maar ook in het buitengebied. Evenementen zijn er in tal van gradaties. Bekend zijn de  schuttersfeesten en popconcerten, maar ook bedrijfsuitjes, doopdiensten, paardenmenwedstrijden, fancy fairs, kampen van verenigingen enz. Dit soort evenementen worden ook wel omschreven als: “een verplaatsbare georganiseerde verrichting van vermaak, gebeurtenis, (openlucht)manifestatie of (thema)dag op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport, religie, wetenschap en/of huishouden”.

Deze evenementen onderscheiden zich in aantallen van een 10-tal tot enkele duizenden bezoekers.

Deze evenementen moeten planologisch  zijn ingebed sinds de uitspraak van de Raad van State van 13 april 2005, nr. 200405311/1. Het verlenen van ontheffingen (onder de oude WRO) voor periodiek terugkerende evenementen, ook al zijn deze voor korte duur, zijn een oneigenlijk middel. Dat geldt ook onder de nieuwe Wro. Locaties voor evenementen in het buitengebied moeten in het bestemmingsplan worden vastgesteld, bijvoorbeeld als nevenbestemming. De Raad van State maakt daarbij duidelijk onderscheid tussen evenementen die planologische moeten worden ingebed en evenementen zoals deze in de APV zijn geregeld; de regeling in de APV heeft betrekking op de openbare orde. De planregels in een bestemmingsplan ten behoeve van evenementen kunnen alleen betrekking hebben op ruimtelijke omstandigheden. Denk daarbij aan de infrastructuur naar een evenementenlocatie aan een rivier, die alleen toegankelijk is via de relatief smalle rivierdijken, denk aan het geluidniveau in deze rustige omgevingen; en vergeet niet de eventuele invloed op Natura 2000 gebieden, de EHS en de vogelrichtlijngebieden.

Wijziging van het planologisch regiem kan ook gevolgen hebben voor planschade.

Het is van belang dat gemeenten beleidsplannen opstellen voor evenementen in het buitengebied die de planologische belangen beschrijft.

Meer weten? Neem contact op, dan kunnen wij per situatie nagaan wat de mogelijkheden zijn.

06-24352136

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer