13 april 2011
hisse
Door
hisse

Het anti-hagelkanon: een schot door het Activiteitenbesluit?!

U bent een gemeente met (veel) groente- en fruitteelt. U wilt uw telers de mogelijkheid bieden om hun oogst te beschermen tegen het vernietigende weersverschijnsel: “de hagel”. Het anti-hagelkanon wordt door groente- en fruittelers ingezet om hagelvorming te voorkomen en de oogst veilig te stellen. Het probleem van deze anti-hagelkanonnen is dat de ontploffingen, die het apparaat genereert, ongeveer 150 dB(A) produceren.

De Raad van State gaat er in haar uitspraak van 5 maart 2008 (200703988/1) vanuit dat het apparaat onder het Activiteitenbesluit valt. U, als gemeente, wilt uw groente- en fruittelers wellicht de mogelijkheid bieden om met het anti-hagelkanon de oogst te beschermen. Door de uitspraak van de Raad van State ziet u echter hoge obstakels. Het geluidskader van het Activiteitenbesluit biedt namelijk weinig tot geen mogelijkheden voor het plaatsen van dit apparaat. Daarvoor is de geluidsproductie te hoog.

Is het Activiteitenbesluit wel van toepassing?
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs gereageerd op Kamervragen. Hij geeft aan dat de regels voor het gebruik van het anti-hagelkanon zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit of in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bovenstaande situatie brengt onduidelijkheden met zich mee over het juridisch kader, dat op het plaatsen van de anti-hagelkanonnen van toepassing is: het Activiteitenbesluit of de APV?
Om vast te stellen of een anti-hagelkanon onder het Activiteitenbesluit valt, dient het kanon een milieurelevante inrichting te zijn. Het anti-hagelkanon is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Dit levert niet veel discussie op. Het punt waar de meeste discussie over plaats vindt, is of het anti-hagelkanon een milieurelevante inrichting is. Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht kan hierop een antwoord geven. Er kan aansluiting worden gevonden bij Categorie 2 onder Onderdeel C van Bijlage I, het opslaan, bewerken en verwerken van gassen of gasmengsels.

Gelet op de historie van de Hinderwet en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) zien wij echter geen aansluiting bij deze categorie. Voor het bewerken, dan wel verwerken van gassen dient er òf een nieuw product te ontstaan òf het gas moet in een groter geheel van een product worden opgenomen. Het gas uit het anti-hagelkanon wordt niet opgenomen in een ander product. Tevens ontstaat er, naar onze mening, geen nieuw product. De Nota van Toelichting bij het oude Ivb geeft ook aan dat het gebruik van een product (lees het gas uit de gasflessen) in de voor dat product (lees het anti-hagelkanon) bedoelde toepassing niet wordt gezien als een vorm van bewerken of verwerken. Daarnaast is, naar onze mening, ook van opslag van gas(flessen) geen sprake. De gasflessen zijn alle aangesloten op een verdeelapparaat en worden dan ook niet in een ruimte min of meer statisch gehouden.

Het anti-hagelkanon mag dan een inrichting zijn in de zin van de Wet milieubeheer, maar geen milieurelevante inrichting, waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is.
Gemeenten komen dan uit bij de Algemene Plaatselijke Verordening voor het reguleren van een anti-hagelkanon. De reactie van de Staatssecretaris biedt hiervoor ruimte.

Een schot door het Activiteitenbesluit!
Met het van toepassing verklaren van de APV op het gebruik van het anti-hagelkanon worden de geluidsnormen uit de milieuwetgeving losgelaten. Het geluidskader van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing en brengt dan ook, in die zin, geen beperkingen met zich mee.

Ons voorstel is dat de regels, die in de APV aan het plaatsen van het anti-hagelkanon worden gesteld, gericht dienen te zijn op de gezondheidseffecten bij mensen. Zeker gezien de hoge geluidsproductie van het gebruik van het anti-hagelkanon.

Wat dient hiervoor te gebeuren? Een onderzoek naar de geluidsnormen, waarbij de resultaten worden omgebouwd in een heldere beleidsnotitie. In deze beleidsnotitie worden de randvoorwaarden omtrent het gebruik van het anti-hagelkanon opgenomen. Tevens moet dit alles worden verankerd in de APV.

Voor het reguleren van het anti-hagelkanon zijn wij van mening, dat de Algemene Plaatselijke Verordening het juiste juridische kader is in plaats van het Activiteitenbesluit.

Het juridisch kader voor het plaatsen van een anti-hagelkanon moet via de APV worden geregeld. Hoe denkt u daar over? Uw mening horen wij graag!

Voor reacties en/of vragen, kunt u contact opnemen met Karen van Zwam, k.van.zwam@devriesjuristen.nl, of Lianne Doornekamp, l.doornekamp@devriesjuristen.nl.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer