22 juni 2011
hisse
Door
hisse

Nieuwe regelgeving gunstig voor aanpak Leegstand kantoren

Het probleem van leegstand bij kantoren en winkelbedrijven kent vele actoren. De belangrijkste spelers zijn de eigenaren van kantoorpanden en provincie en gemeenten. Nu is er gelukkig op Rijksniveau weer schot in de zaak. In vervolg op de Wet leegstand en kraken (november 2010), waarin de wettelijke grondslag voor de gemeentelijke Leegstandsverordening (VNG mei 2011) is neergelegd heeft het Ministerie van BZK geïnventariseerd welke fiscale en praktische belemmeringen in regelgeving kunnen worden verbeterd.

Goed nieuws is ook dat het in de nabije toekomst makkelijker gaat worden om leegstaande kantoren tot woningen te transformeren, omdat deze woningen niet meer automatisch aan de minimale eisen van nieuwbouw hoeven te voldoen).

Zo staat het in het concept Bouwbesluit 2012 (dat naar verwachting in werking treedt per 1 januari 2012) dat het niveau voor nieuwbouw niet meer leidend is bij een transformatie van kantoorgebouw naar woning maar juist het ”rechtens verkregen niveau”. Het “rechtens verkregen niveau” is het kwaliteitsniveau waarop de gemeente kan handhaven. Dit niveau wordt bepaald door te kijken naar de technische voorschriften en de vergunning die op de oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk en op eventuele latere verbouwing(en) van toepassing waren. Het is dus mogelijk dat in die vergunning is afgeweken van op dat moment geldende voorschriften. Zo kan rekening gehouden worden met de effecten van autonome veroudering van constructieonderdelen als trappen, ramen en deuren. De bouwregelgeving verzet zich niet tegen dergelijke afwijkingen zolang op grond van dit besluit het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau van een bestaand bouwwerk met gebruiksfunctie niet wordt overschreden. Goed nieuws dus.

Gemiste kans is dat het, anders dan in het buitenland hier niet mogelijk of wenselijk is om fiscale prikkels in te voeren die het laten voortduren van leegstand van kantoren nòg onaantrekkelijker maken (zie brief van 28 april 2011, Ministerie I & M aan de Tweede Kamer). Het probleem van kantoren leegstand vergt namelijk een brede aanpak.

Zie ook reactie VNG op voorstel Bouwbesluit 2012.

RUBRIEK: Bestuursrecht

Reageer