26 september 2012
hisse
Door
hisse

Plattelandswoningen

Plattelandswoningen

Op 4 juli jl. is de Wet plattelandswoningen door de Eerste Kamer aangenomen.

Als je op deze titel de wet gaat zoeken, beland je in een doolhof. Formeel heeft er nl. een wijziging van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en enkele andere wetten plaatsgevonden.

De essentie van deze wet is dat voor bepaalde woningen niet meer het feitelijk gebruik doorslaggevend is, maar de planologische bestemming. En dit kan ingrijpende consequenties hebben.

Dat geldt in de eerste plaats voor agrarische woningen die feitelijk als burgerwoning worden bewoond. Waar komt het niet voor dat agrariërs na hun pensionering graag in het buitengebied, nabij hun bedrijf, willen blijven wonen? Na hun overlijden wordt niet zelden het huis aan particulieren verkocht die geen binding hebben met het agrarisch bedrijf en wordt de woning daarbij feitelijk onttrokken aan de agrarische woonbestemming die erop ligt. Dat heeft tot op heden allerlei gevolgen gehad die uit de milieuwetgeving voortvloeien, denk aan geur- en geluidoverlast, omdat op grond van vaste jurisprudentie moest worden uitgegaan van de feitelijke situatie, dus bewoning als burgerwoning terwijl de planologische bestemming agrarische bedrijfswoning niet werd gewijzigd.

Hetzelfde doet zich voor bij woningen die onderdeel uitmaken van bedrijven, dus de bedrijfswoningen. Tot op heden was  het feitelijk gebruik maatgevend en niet het planologisch regiem.

Voor deze (voormalig) bedrijfswoningen, die feitelijk in gebruik zijn als burgerwoningen, maar waarvan de bestemming“bedrijfswoning” niet is gewijzigd,  gelden de (milieu)regels voor de burgerwoningen.
De nabij gelegen agrarische- en industriële bedrijven moeten de strakke en strengere normering, die in de milieuwetgeving voor burgerwoningen zijn opgenomen, opeens in acht gaan nemen. Een eventuele uitbreiding van hun bedrijven wordt hiermee gebarricadeerd.

Met de Wet plattelandswoningen is hier nu verandering in gekomen. Het planologisch regiem is blijvend maatgevend voor de gevolgen.

Voor burgerwoningen nabij agrarische bedrijven geldt de normstelling voor agrarische bedrijfswoningen, mits het agrarisch bedrijf nog bestaat. De milieunormen die van toepassing zijn op bedrijfswoningen op- en nabij industrieterreinen blijven van toepassing op deze woningen zolang deze bedrijfswoningen in het bestemmingsplan als bedrijfswoningen zijn bestemd.

De verwachting is dat de Wet plattelandswoningen spoedig  in werking zal treden.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer