Algemeen bestuursrecht

 • Algemeen
  – Secretariaat van verschillende bezwaarschriftencommissies.
 •  

 • Subsidie
  – Opstellen van de model-subsidieverordening en subsidieregels voor verschillende gemeenten;
  – Afhandeling bezwaarschriften landbouwsubsidies;
  – Uitvoering en opstellen van verschillende subsidieregels op het gebied van geluid voor een ministerie.
 •  

  Milieurecht

  • Algemeen
   – Onderzoek naar de integratie van de m.e.r.-beoordelingsprocedure in de aanvraagprocedure voor een ministerie;
   – Juridische advisering in het kader van een tracebesluit voor een provincie.
  •  

  • Luchtkwaliteit
   – Opstellen van een Handreiking rekenen aan luchtkwaliteit voor een ministerie;
   – Voor een ministerie zijn werkzaamheden in het kader van de emissiehandel verricht;
   – Advisering aan gemeenten over de luchtkwaliteit bij parkeergarages.
  •  

  • Externe veiligheid
   – Wijzigen van regelgeving op het gebied van externe veiligheid voor een ministerie;
   – Advies aan een eigenaar van een LPG-tankstation over de milieuvergunning;
   – Juridische advisering aan een ministerie inzake de invoering van een basisnet en regelgeving over buisleidingen.
  •  

  • Geluid
   – Opstellen SWUNG regelgeving voor een ministerie;
   – Uitvoering van bestaande geluidregelgeving voor een ministerie;
   – Advisering aan een provincie inzake een akoestisch vol industrieterrein;
   – Opstellen circulaire Bouwlawaai 2010 voor een ministerie;
   – Advies aan een burger inzake de geluidsoverlast van een basisschool.
  •  

  • Natuurbescherming
   – Advisering over vergunning NB-wet inzake zandverstuiving;
   – Ondersteuning provincie bij NB-wet procedure inzake omlegging waterweg.
  •  

  • Kernenergie
   – Opstellen regeling ontmanteling en beveiliging van kerncentrales voor een ministerie;
   – Bieden van juridische ondersteuning aan een ministerie bij procedures in het kader van Kernenergiewetvergunningen.
  •  

  • Bodem
   – Opstellen wet en regelgeving voor nieuw bodembeleid voor een ministerie;
   – Juridische advisering bij een project inzake de Warmte Koude Opslag;
   – Juridische advisering aan een bedrijf inzake een bodemsanering;
   – Juridische analyse van de saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming voor een provincie.
  •  

  Omgevingsrecht

  • Wabo
   – Wijzigen van model-erfgoedverordening en verschillende gemeentelijke verordeningen aan de bepalingen uit de Wabo;
   – Geven van een basiscursus Wabo;
   – Advisering aan bedrijven en particulieren inzake de procedure rondom het aanvragen en verlenen van de omgevingsvergunning.
  •  

  • Ruimtelijke ordening
   – Handhavingsproject voor verschillende gemeenten inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen;
   – Advisering aan een gemeente inzake de bestemmingsplanprocedure voor het plaatsen van windmolen;
   – Opstellen van een milieuparagraaf en bijbehorende artikelen voor een bestemmingsplan.
  •  

  Onderwijsrecht

  • – Juridisch advies aan brancheorganisatie voor scholen.
  •  

  Sociale Zekerheidsrecht

  • Wmo
   – Juridisch advies aan een gemeente inzake toegekende Wmo gelden.
  •  

  Privacyrecht

  • – Opstellen privacyreglementen voor het Landelijke organisaties meld- en informatiepunten.
  •  

  Waterstaatrecht

  • – Juridische ondersteuning aan verschillende waterschappen inzake de uitvoering van Keur en Wvo wet/ en regelgeving;
  • – Onderzoek naar de Implementatie van de EU-richtlijn prioritaire stoffen in de nationale regelgeving voor een ministerie;
  • – Advisering aan een waterschap bij de implementatie van de Waterwet.
  •  

  Gemeente- en provincierecht

  • Deregulering en lastenverlichting
   – Onderzoek naar mogelijkheden van deregulering van model-verordeningen;
   – Onderzoek naar deregulering binnen gemeentelijke verordeningen voor verschillende gemeenten zowel in Nederland als in België.
  •  

  Bijzondere wetten

  • Drank- en horecawet
   – Uitvoering van de drank- en horecawet binnen de gemeentelijke praktijk.
  •  

  • Wet op de kansspelen
   – Juridische advisering inzake de exploitatie van een gokhal;
  •  

  • Wet op de lijkbezorging
   – Onderzoek naar verplichtingen van een gemeente op grond van de Wet op de lijkbezorging.
  •  

  • Wet Bibob
   – een presentatie over de Wet Bibob gegeven voor de BRBS regio zuid. [download#18]