8 juni 2011
hisse
Door
hisse

Wel of geen omgevingsvergunning voor bijbehorende bouwwerken?

Onder de Wabo zijn de eisen voor het vergunningvrij bouwen van zogenaamde ‘ bijbehorende bouwwerken’ versoepeld. Dit betekent dat geen vergunning nodig is voor alle bijgebouwen op een achtererf indien wordt voldaan aan een aantal eisen waarvan de belangrijkste zijn dat de oppervlakte maximaal 30m2 is en de hoogte maximaal 3 meter.
Wel geldt hierbij een maximum bebouwings-percentage van 50% voor het achtererfgebied. Als een bijbehorend bouwwerk binnen 1 meter van de grens van een buurerf wordt gebouwd, mag het deel dat is gelegen binnen die 1 meterzone niet groter zijn dan 10 m2.

Vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan
Alleen als het bestemmingsplan het toelaat, kunnen zonder vergunning in het achtererfgebied ook grotere bijbehorende bouwwerk worden geplaatst van maximaal 5 meter hoogte. Er is geen maximum oppervlakte genoemd. Het bijbehorende bouwwerk mag in dat geval qua oppervlakte dus zo groot worden als gewenst, als het maar in het achtererfgebied staat. Voor alle andere gevallen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

In beginsel is het dan ook mogelijk om, indien het bestemmingsplan hiertoe geen eisen bevat, het gehele achtererfgebied te bebouwen met vergunningsvrije bouwwerken mits deze niet hoger zijn dan 5 meter. In de praktijk zal het bestemmingsplan veelal een maximum bebouwingspercentage bevatten. Het is dan ook van belang om na te gaan of, en zo ja, welke eisen zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Toetsing achteraf
Bijbehorende bouwwerken worden niet vooraf getoetst aan de eisen uit het Besluit omgevingsrecht. Als achteraf blijkt dat de regels voor het vergunningvrij bouwen niet zijn nageleefd, kan aanpassing, of, in het uiterste geval, sloop van het bouwwerk worden geëist.

RUBRIEK: Bestuursrecht

Reageer